text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi Tốt nghiệp tháng 04/2017 TCCN

Ngày 26 tháng 4 năm 2017

* Hiện nay kết quả thi Tốt nghiêp 04/2017 đã được công bố.

* Sinh viên có nhu cầu Phúc khảo điểm thi Tốt nghiêp 04/2017 nộp Đơn xin phúc khảo (theo mẫu đính kèm) về phòng QLĐT&KT (bộ phận Khảo thí) trong thời gian:

t ngày 26/04/2017 đến ngày 05/05/2017

 Lưu ý : yêu cầu ghi chính xácđầy đủ tất cả các thông tin.

STT Tập tin đính kèm
1 BM01-QT03-DonPhucKhao.doc