text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

[TB] Triển khai thực tập cho SV khóa 14 khoa Công nghệ thông tin tại Fsoft

Ngày 22 tháng 5 năm 2017

              BỘ LAO ĐỘNG – TBXH                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 48/CĐ-CNTT                               

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai thực tập cho sv khóa 14 khoa Công nghệ thông tin tại Fsoft

 

Căn cứ biên bản thỏa thuận số: 23/ Fsoft - ITC ngày 20/12/2016.

Theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo nhà trường về việc triển khai thực tập tốt nghiệp cho SV khóa 14 khoa CNTT như sau:

-         Đề nghị Khoa CNTT thông báo cho SV khóa 14 đúng 14h00 ngày 22/5/2017 đến phòng A.201 để họp triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp

-         Khoa CNTT cho SV đăng ký tại chỗ ngay sau buổi tư vấn, lập danh sách SV trên file excel gửi cho thầy Lân để chuyển về Fsoft ngay trong sáng thứ 3 ngày 23/5/2017

Căn cứ vào danh sách Fsoft sẽ quyết định phỏng vấn vào ngày 24/5/2017.

-         Nếu số lượng SV đăng ký đông Fsoft sẽ cử nhân sự sang ITC phỏng vấn

-         Nếu số lượng SV ít phải di chuyển qua Q.3 để phỏng vấn.

Lưu ý:

-         Không giới hạn số lượng SV được nhận

-         Điều kiện nhận thực tập là: Phải vượt qua cuộc phòng vấn của Fsoft

-         SV được nhận sẽ được đào tạo 3 tháng tại cơ sở Q.3 và cơ hội trở thành nhân viên Fsoft sau khi hoàn thành khóa học.

-         SV tham gia thực tập tốt nghiệp tại Fsoft sẽ không có giáo viên hướng dẫn của ITC. GVHD là nhân viên có bằng cấp đúng yêu cầu của Fsoft và ITC.

-         SV sau khi hoàn thành khóa thực tập tại Fsoft sẽ được Fsoft nhận xét và chấm điểm theo các biểu mẫu của ITC chuyển qua.

-         SV không đăng ký thực tập tốt nghiệp tại Fsoft sẽ thực tập theo kế hoạch của Khoa.

Phòng QLĐT&KT sẽ chuyển mẫu nhận xét của từng sinh viên và bảng điểm cả nhóm cho Fsoft để thực hiện đánh giá và cho điểm theo đúng mẫu của ITC. Điểm này sẽ được tích lũy điểm của chương trình đào tạo cho học phần Thực tập tốt nghiệp của SV. Nếu SV không đạt thì phải học lại học phần Thực tập tốt nghiệp theo như quy định của Nhà trường.

Sinh viên sẽ đi Thực tập tốt nghiệp bắt đầu vào ngày 29/5/2017.

 

                                                                                                            Ban Giám Hiệu