text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THÔNG BÁO Về việc cho nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 30 tháng 8 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     TP Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng 8  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cho nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ lễ Lễ Quốc khánh 2/9, nay Nhà trường thông báo như sau:

Tất cả Học sinh - sinh viên toàn trường được nghỉ 01 ngày: Thứ Bảy, ngày 02/09/2017.

Đề nghị tất cả Học sinh - sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./.

 

                                                                  PHÒNG QLĐT&KT