text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THÔNG BÁO Về việc nghỉ Lễ 30/4 – 1/5

Ngày 24 tháng 4 năm 2017

BỘ LĐ THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          TP Hồ Chí Minh, ngày  10   tháng   4  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ 30/4 – 1/5

 

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ Lễ 30/4 – 1/5, nay nhà trường thông báo như sau:

Học sinh - sinh viên toàn trường được nghỉ 03 ngày (từ ngày 30/4 đến ngày 02/5/2017).

Thứ 4 ngày 03/5: Học sinh – sinh viên học tập lại bình thường theo Thời khóa biểu.

Đề nghị tất cả Học sinh – sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./.

 

                                                    P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ