text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo Về việc nghỉ tết Dương lịch & tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2016

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

             Số :  170  /TB - CĐCNTT                                            TP. Hồ Chí Minh,  ngày   26   tháng  12  năm  2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ tết Dương lịch & tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Căn cứ kế hoạch đào tạo, nay Nhà trường thông báo như sau:

1.      Nghỉ Tết Dương lịch 2017: Học sinh – sinh viên được nghỉ Tết Dương lịch 02 ngày: Ngày 01/01/2017 và ngày 02/01/2017. Do ngày 01/01 trùng ngày Chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày 02/01. Ngày 03/01/2017, Học sinh – sinh viên trở lại học tập bình thường.

2.      Nghỉ Tết Nguyên đán 2017: Học sinh – sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ hai, ngày 16/01/2017 (nhằm ngày 19 tháng chạp Âm lịch) đến hết Chủ nhật, ngày 05/02/2017 (nhằm ngày 09 tháng giêng Âm lịch). Thứ hai, ngày 06/02/2017 (ngày 10 tháng giêng Âm lịch) học sinh – sinh viên trở lại học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Ban Giám Hiệu Nhà Trường chúc các em học sinh – sinh viên và gia đình đón Tết vui vẻ, hạnh phúc. Trong dịp nghỉ Tết, học sinh – sinh viên chú ý giữ gìn sức khoẻ và an toàn giao thông và để nhập học đúng thời gian qui định, bảo đảm học tập theo kế hoạch đào tạo của Trường.

Nhà Trường xin thông báo để học sinh – sinh viên toàn trường biết và thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

 

 

 

                 Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG             

 

-         Như trên;                                                                                       

-          Lưu VT.                                                                                                        ( Đã ký)

 

 

                                                                                                                                 Võ Thị Ánh Tuyết