Thông báo về việc nhắc nhở đóng học phí và công tác kiểm tra giữa kỳ từ HK2/ 2019 – 2020

THÔNG BÁO

Về việc nhắc nhở đóng học phí và công tác kiểm tra giữa kỳ

từ HK2/ 2019 – 2020

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường, Ban Giám Hiệu nhắc nhở đến tất cả các phòng, khoa, ban, trung tâm, giảng viên và học sinh - sinh viên về việc triển khai kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần từ học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:

- Học sinh - sinh viên (HSSV) chưa đóng học phí sẽ không được tham dự các bài kiểm tra, bài tập lớn, bài thi giữa kỳ và cuối kỳ.

- Giảng viên đôn đốc, nhắc nhở HSSV của lớp mình hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường.

Đề nghị các Khoa, Trung tâm, Giảng viên triển khai công tác kiểm tra giữa kỳ và nộp bảng điểm về phòng Đào tạo đúng tiến độ (trước khi thi kết thúc học phần 2 tuần).

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến