THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN XÉT SỔ ĐOÀN, RÚT SỔ ĐOÀN VÀ HỦY HỒ SƠ ĐOÀN VIÊN

        THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN XÉT SỔ ĐOÀN, RÚT SỔ ĐOÀN VÀ HỦY HỒ SƠ ĐOÀN VIÊN.

        Chi Đoàn các khóa 18, 19 chú ý thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần thông báo dưới đây về việc nhận xét sổ Đoàn.

        Lưu ý các Chi Đoàn thông báo cho các bạn đoàn viên của mình trường hợp chưa nộp sổ Đoàn thì nhanh chóng nộp về cho văn phòng Đoàn Hội trước ngày 10/09/2020.

          Đối với các trường hợp Đoàn viên các khóa từ khóa 17 trở về trước chưa thực hiện rút sổ Đoàn và chuyển sinh hoạt, đóng Đoàn phí thì tranh thủ thời gian thực hiện theo hướng dẫn của thông báo dưới đây, để hoàn thiện thủ tục rút, chuyển Sinh hoạt Đoàn và thời gian thực hiện là đến ngày 10/10/2020. Sau thời hạn nêu trên nếu các Đoàn viên không rút, chuyển sinh hoạt Đoàn theo đúng quy định thì Ban thường vụ Đoàn Trường sẽ xem xét và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành hủy hồ sơ Đoàn viên.

         Và mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết và Đoàn thanh niên Trường không chịu trách nhiệm, đối với các trường hợp Đoàn viên thực hiện sai điều lệ Đoàn.

Trân trọng ./.

Nguồn Văn phòng Đoàn Thanh niên.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến