text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo Về việc nộp chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp

Ngày 28 tháng 7 năm 2017

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                TP. Hồ Chí Minh,  ngày    28   tháng    7     năm  2017

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp

 

 

 

            Để chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2017. Phòng QLĐT&KT đề nghị học sinh – viên viên hệ Cao đẳng Khóa 14 và TCCN khóa 15 và những học sinh – sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp nộp chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp như sau:

1.      Hồ sơ gồm:

-         Học sinh – sinh viên đã tham gia kỳ thi Chuẩn Đầu ra tiếng Anh và Chứng chỉ Tin học A, B của trường tổ chức thi Trường sẽ tự cập nhật điểm cho sinh viên;

-         Học sinh – sinh viên có một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ còn trong thời hạn sử dụng và có chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ Tin học A, B do các đơn vị khác cấp thì phải nộp bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) về phòng QLĐT&KT để xác minh.

-             

2.      Thời gian nộp:

 

-         Từ ngày 27/7 – 05/8/2017

-         Học sinh – sinh viên nộp tại phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí (Phòng A109)

Đề nghị học sinh - sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Những trường hợp không nộp chuẩn đầu ra đúng thời gian quy định, HS-SV sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp sau khi hoàn thành khóa học.

 

 

                                                                                                          PTP. Quản lý Đào tạo & Khảo thí

 

                                                                                                            (Đã ký)

 

                                                                                                            Vũ Văn Đông