TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐIỆN TỬ

---------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

*****

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Đối tượng : Tốt nghiệp THPT

                                                                                                            

Số

TT

học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

 

Học phần:

Học trước (a)

Tiên quyết (b)

Song hành (c)

Học kỳ I: 13 tín chỉ

1

02408025

Lắp ráp, cài đặt máy tính

4

 

2

02408026

Điện tử cơ bản

4

 

3

01408067

Mạng máy tính

3

 

4

01408050

Tin học

2

 

Học kỳ II: 13 tín chỉ + 1 tín chỉ môn GDTC

1

02408027

Tin học ứng dụng

3

 

2

22409003

Giáo dục thể chất

1

 

3

20300006

Anh văn A1

3

 

4

02408028

Kiến trúc máy tính

4

 

5

02408030

Sửa chữa phần cứng máy tính 1

3

 

Học kỳ III: 12 tín chỉ

1

48400001

Kỹ năng mềm

2

 

2

22409004

Giáo dục quốc phòng - an ninh 1B

2

 

3

02408031

Sửa chữa phần cứng máy tính 2

3

 

4

02408032

Sửa chữa máy in và các thiết bị ngoại vi

3

 

Môn tự chọn (chọn 1 môn)

1

02408034

Các dịch vụ mạng

4

 

2

02408036

Sửa chữa bộ nguồn, màn hình máy tính

4

 

Học kỳ IV: 16 tín chỉ

1

18400002

Chính trị

2

 

2

19400005

Pháp luật

1

 

3

02408029

Xử lý Phần mềm Hệ điều hành

3

 

4

30406070

Thực tập tốt nghiệp

5

 

5

02408035

Quản trị hệ thống mạng

5

 

Cộng 4 học kỳ (1,5 năm) = 54  tín chỉ

(không tính môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục quốc phòng - an ninh)