text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thực hiện ba công khai đối với giáo dục Trung cấp Chuyên nghiệp

Ngày 7 tháng 4 năm 2011

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT về quy chế thực hiện công khai bảo đảm chất lượng giáo dục số 09/2009/TT-BGDĐT đối với các cơ sở giáo dục (các Trường, Học viện…) theo chỉ thị số 9535/BGD-ĐT-KHTC ngày 27/10/2009.

Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh xin đăng ký các nội dung công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Xem chi tiết trên tập tin đính kèm bên dưới

STT Tập tin đính kèm
1 BaCongKhai_TCCN.pdf