Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017

2017-10-13 15:22:56

Kính gửi các Chi bộĐảng viên

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập  làm theo  tưởngđạo đứcphong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Trường đề nghị các Chi bộ triển khai đến toàn Đảng viên đăng  Kế hoạch  nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập  làm theo  tưởngđạo đứcphong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Các Đảng viên tải mẫu đính kèm xuốngđăng   nộp cho Chi bộ. Chi bộ photo 2 bản (01 bản trả lại cho Đảng viên, 01 bản Chi bộ nộp lên Đảng ủybản gốc Chi bộ giữ).
 
Hạn chót nộp bản đăng  về Văn phòng Đảng ủy: 20/4/2017

 

Đăng Ký Trực Tuyến