Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản

Thông báo về việc thi tiếng anh đầu ra nội bộ A1, A2, B1 dành cho khóa 18 và các khóa trở về trước

Thông báo về việc thi tiếng anh đầu ra nội bộ A1, A2, B1 dành cho khóa 18 và các khóa trở về trước

Thông báo về việc thi tiếng anh đầu ra nội bộ A1, A2, B1 dành cho khóa 18 và các khóa trở về trước

Thông báo về việc hủy bỏ tiên quyết đối với chương trình Anh văn

Thông báo về việc hủy bỏ tiên quyết đối với chương trình Anh văn

Thông báo về việc hủy bỏ tiên quyết đối với chương trình Anh văn

Tổng khai giảng các lớp học Tin học B

Tổng khai giảng các lớp học Tin học B

Tổng khai giảng các lớp học Tin học B

Thông báo tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC

Thông báo tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC

Thông báo tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC

Lịch thi anh văn đầu ra thi ngày 18 & 19/03/2017

Lịch thi anh văn đầu ra thi ngày 18 & 19/03/2017

Lịch thi anh văn đầu ra thi ngày 18 & 19/03/2017

THÔNG BÁO về việc thi chuẩn đầu ra TOEIC - năm 2017

THÔNG BÁO về việc thi chuẩn đầu ra TOEIC - năm 2017

THÔNG BÁO về việc thi chuẩn đầu ra TOEIC - năm 2017

Lịch thi Anh văn đầu ra ngày 03 và 04 tháng 06 năm 2017

Lịch thi Anh văn đầu ra ngày 03 và 04 tháng 06 năm 2017

Lịch thi Anh văn đầu ra ngày 03 và 04 tháng 06 năm 2017

Lịch thi Anh văn đầu ra ngày 23 tháng 09 năm 2017

Lịch thi Anh văn đầu ra ngày 23 tháng 09 năm 2017

Lịch thi Anh văn đầu ra ngày 23 tháng 09 năm 2017