Biểu Mẫu Đảng Bộ

HƯỚNG DẪN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

HƯỚNG DẪN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Hồ sơ đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm

Hồ sơ đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên, phiếu 76, bảng kiểm điểm cuối năm

Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên, phiếu 76, bảng kiểm điểm cuối năm

Giấy đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng

Giấy đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng

Giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

Giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

Danh mục hồ sơ Kết nạp Đảng viên mới và Biểu mẫu đính kèm

Danh mục hồ sơ Kết nạp Đảng viên mới và Biểu mẫu đính kèm

Mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng