Văn phòng Hội Sinh viên Trường thông báo kết quả xét chọn danh hiệu "Sinh Viên 5 Tốt" cấp Trường, cấp Chi Hội năm 2020.

Quyết định của Ban Thư Ký Hội Sinh viên Trường về trao danh hiệu "Sinh Viên 5 Tốt" cấp Trường, cấp Chi Hội năm 2020.

Danh sách sinh viên đạt danh hiệu "Sinh Viên 5 Tốt" cấp Trường, cấp Chi Hội năm 2020.

Giấy chứng nhận danh hiệu "Sinh Viên 5 Tốt" cấp Trường năm 2020.

Giấy chứng nhận danh hiệu "Sinh Viên 5 Tốt" cấp Chi Hội năm 2020.

Nguồn: Ban Tổ Chức HSV Trường