Nay Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc triển khai hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID đối với Học sinh Sinh viên như sau:

1. Đối tượng: Toàn thể Học sinh Sinh viên đang học tại trường.

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/07 đến 09/07/2021.

Nhà trường yêu cầu tất cả Học Sinh Sinh Viên thực hiện việc cài đặt ứng dụng VssID trên thiết bị di động thông minh cá nhân. Phòng Công Tác Sinh Viên chịu trách nhiệm triển khai hướng dẫn việc cài đặt và cách sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, Học sinh Sinh viên sau khi cài đặt thực hiện cập nhật đã cài đặt trên đường link do Phòng Công Tác Sinh Viên cung cấp để Phòng có cơ sở để tổng hợp và báo cáo về số lượng Học sinh Sinh viên đã thực hiện cài đặt VssID đến hết ngày 09/07/2021.

Trường hợp Học sinh Sinh viên không thực hiện cài đặt VssID – BHXH số theo thông báo của Nhà trường thì Học sinh Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm khi bị ảnh hưởng đến lợi của mình và Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không thực hiện cài đặt VssID.

Đề nghị Học sinh Sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./.

==> cài đặt xong các bạn vào link này để báo cáo nhé !👇👇

https://forms.gle/fHeT3tSUqDKHuZeQ7

Nguồn: Bộ Phận Y Tế