Thực hiện công văn số: 973/TCGDNN-HSSV, ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức Cuộc thi Startup Kite 2021.

Nay Phòng Công tác sinh viên thông báo toàn văn nội dung kế hoạch, điều lệ và biểu mẫu đăng ký dự thi đến Học sinh Sinh viên trong toàn Trường được biết và tham gia dự thi.

==> Khuyến khích Học sinh Sinh viên trong toàn Trường nếu đang có ý tưởng khởi nghiệp nhưng chưa có cơ hội thể hiện hãy tận dụng cuộc thi này trình bày ý tưởng của mình để được hỗ trợ và được thực hiện hoài bão ấp ủ của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: TCGDNN-HSSV