1. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GDNN

Giấy chứng nhận đăng ký giáo dục nghề nghiệp số 238/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

Giấy chứng nhận đăng ký giáo dục nghề nghiệp số 238a/2017/GCNĐKBS-TCGDDN

- Giấy chứng nhận đăng ký giáo dục nghề nghiệp số 53/2019/GCNĐKHĐ-TCGDDN

- Giấy chứng nhận đăng ký giáo dục nghề nghiệp số 133/2020/GCNĐKHĐ-TCGDDN

Giấy chứng nhận đăng ký giáo dục nghề nghiệp số 107/2021/GCNĐKHĐ-TCGDDN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung giáo dục nghề nghiệp số 107a/2021/GCNĐKHĐ-TCGDDN

 2. CSVC-TBDC ĐÀO TẠO – ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO 

- Danh sách đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy các ngành/nghề đào tạo

(danh sách 1; danh sách 2danh sách 3; danh sách 4danh sách 5; danh sách 6danh sách 7)

- Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

  3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  3.1 Quyết định ban hành chương trình đào tạo

  3.2 Chương trình đào tạo Cao đẳng và chuẩn đầu ra

 STT

Mã ngành/nghề

Tên ngành/nghề đào tạo 

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

6210402

Thiết kế đồ họa

Tải về

Tải về

2

6320201

Hệ thống thông tin

Tải về Tải về

3

6340113

Logistics

Tải về Tải về

4

6340202

Tài chính – Ngân hàng

Tải về 1, 2 Tải về 1, 2

5

6340301

Kế toán

Tải về Tải về

6

6340404

Quản trị kinh doanh

Tải về Tải về

7

6480104

Truyền thông và mạng máy tính 

Tải về 1, Tải về 1, 2

8

6480105

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Tải về 1, 2 Tải về 1, 2

9

6480201

Công nghệ thông tin

Tải về Tải về

10

6510305

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tải về Tải về

11

6510312

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Tải về Tải về
12 6480201 Công nghệ thông tin (CLC) Tải về Tải về
13 6480207 Lập trình máy tính Tải về Tải về
14 6340116 Marketing Tải về Tải về
15 6340122 Thương mại điện tử Tải về Tải về

 3.3 Chương trình đào tạo Trung cấp và chuẩn đầu ra

 STT

Mã ngành/nghề

Tên ngành/nghề đào tạo

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

5340302

Kế toán doanh nghiệp

Tải về Tải về

2

5480102

Kỹ thuật sữa chửa, lắp ráp máy tính

Tải về Tải về

3

5480205

Tin học ứng dụng

Tải về Tải về

4

5480209

Quản trị mạng máy tính

Tải về Tải về

5

5480212

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

Tải về Tải về

6

5480215

Thiết kế và quản lý Website

Tải về Tải về

7

5510212

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Truyền thông

Tải về Tải về

3.3 Chương trình đào tạo Liên thông (Cao đẳng) và chuẩn đầu ra    

 STT

Mã ngành/nghề

Tên ngành/nghề đào tạo

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

6510312

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Tải về Tải về

2

6480201

Công nghệ thông tin

Tải về Tải về

3

6320201

Hệ thống thông tin

Tải về Tải về

4

6340301

Kế toán

Tải về Tải về

5

6340113

Logistics

Tải về Tải về

6

6340404

Quản trị kinh doanh

Tải về Tải về

7

6340202

Tài chính - ngân hàng

Tải về Tải về

8

6210402

Thiết kế đồ họa

Tải về Tải về

9

6480104

Truyền thông và mạng máy tính

Tải về Tải về

10 

6480105

Cô ng nghệ kỹ thuậ t máy tính

Tải về Tải về