- Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan;

- Căn cứ  công văn 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

- Căn cứ công văn 30291/SLĐTBXH_GDNN ngày 13/9/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp. HCM về việc triển khai hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại đơn vị cụ thể như sau:

NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY