Thông báo Phúc khảo bài thi học kỳ 1B năm học 2020-2021

Hiện tại điểm thi học kỳ 1B năm học 2020-2021 các khoa đã công bố.

Nay Phòng KT-ĐBCL thông báo đến Học sinh sinh viên thời gian nhận đơn xin phúc khảo bài thi là:

Từ ngày 26/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021