BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Số:   28 /TB-CĐ CNTT                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  24 tháng 02 năm  2021

THÔNG BÁO

Về việc cho HSSV trở lại học tập sau nghỉ phòng chống dịch COVID-19

            Căn cứ công văn số 546/UBND-VX, ngày 24 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01/03/2021;

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tất cả học sinh, sinh viên (HSSV) của Trường trở lại học tập theo lịch sau:

  • Từ ngày 01/3/2021: HSSV trở lại học tập tại trường theo thời khóa biểu học kỳ 2A năm 2020 – 2021 (học tiếp chương trình đã học trực tuyến từ ngày 22/2 – 28/2/2021);
  • HSSV trở về từ vùng có dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo với cơ sở y tế địa phương để được theo dõi và kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố;
  • HSSV thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại webste: https://itc.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/Thong-bao-ve-viec-Thuc-Hien-Khai-Bao-Y-Te-Bat-Buoc-Trong-Toan-Truong-155652;
  • Trường hợp HSSV cố tình khai báo không trung thực hoặc không tuân thủ việc cách ly y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị HSSV thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

 

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                               

  • BGH (để báo cáo);
  • Đăng website (để HSSV thực hiện);                                                (Đã ký)
  • Lưu VT, ĐT.

                                                                                        ThS. Lê Vũ Hùng