THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học bổ sung HK1/21-22

Căn cứ tình hình đăng ký môn học HK1/21-22 của học sinh, sinh viên (HSSV) khóa 20 và đăng ký Thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 19;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp;

Nay Ban giám hiệu thông báo về việc cho HSSV khóa 19, 20 đăng ký môn học bổ sung như sau:

  1. Thời gian đăng ký bổ sung : từ ngày 24/7 -31/7/2021 ;
  2. Hình thức đăng ký : HSSV gửi email đăng ký học phần về cho Thầy Huỳnh Lê Trường An (anhlt@itc.edu.vn), trong email sinh viên ghi nội dung như sau: Họ và tên, MSSV, lớp, tên môn học và nhóm học phần mà mình muốn đăng ký.
  3. Những HSSV đăng ký chưa đủ các môn học nhà trường triển khai, phải thực hiện việc đăng ký bổ sung các môn còn lại.

Lưu ý:

Đề nghị HSSV thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Ban Giám Hiệu