THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian, hình thức thực tập tốt nghiệp

cho sinh viên bậc cao đẳng khóa 19

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành về phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ kế hoạch số 103/KH-CĐCNTT ngày 10 tháng 6 năm 2021 về việc triển khai thực tập tốt nghiệp cho sinh viên bậc cao đẳng khóa 19;

Căn cứ biên bản họp số     /BB-CĐCNTT ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021, về việc triển khai công tác thực tập cho sinh viên bậc cao đẳng khóa 19;

Nay Ban Giám hiệu thông báo về việc điều chỉnh thời gian, hình thức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên bậc cao đẳng khóa 19 như sau:

  1. Về thời gian thực tập tốt nghiệp:

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Sinh viên đăng ký bổ sung Thực tập tốt nghiệp

Từ ngày 21/7 – 26/7/2021

Đăng ký qua email anh An (anhlt@itc.edu.vn)

2

Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài thực tập

Từ ngày 26/7 – 31/7/2021

Hình thức online

3

Sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp

Bắt đầu thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 26/7 – 16/8/2021 và kết thúc ngày 09/10/2021

Thời gian thực tập tốt nghiệp tối thiểu 8 tuần

 

4

Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

từ ngày: 11/10 – 16/10/2021

Nộp tại Khoa

5

Giảng viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Từ ngày 18/10 – 23/10/2021

 

 

  1. Về hình thức thực tập tốt nghiệp:
  • Thay thế hình thức đi thực tập tại doanh nghiệp bằng hình thức làm đồ án theo đề tài giảng viên hướng dẫn giao. Riêng sinh viên lớp chất lượng cao thực tập tốt nghiệp bằng hình thức online;
  • Sinh viên có nguyện vọng thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp phải nộp đơn cam kết tuân thủ các quy định của nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn phòng, chống dịch bệnh;
  • Trong khoảng thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 26/7 – 09/10/2021 mà dịch bệnh được khống chế, sinh viên có nguyện vọng được thực tập tại doanh nghiệp thì liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn/khoa/phòng Đào tạo/phòng CTSV để được hướng dẫn, hỗ trợ.
  • Trên đây là một số nội dung nhà trường xin thông báo cho toàn thể các sinh viên được biết. Yêu cầu tất cả các sinh viên nghiêm túc thực hiện để đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần của chỉ thị 16 của chính phủ và đảm bảo an toàn cho tất cả các bạn sinh viên./.

Ban Giám Hiệu