Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên học môn Thực tập điện - điện tử lớp CD20CM1 của thầy Nguyễn Lê Bảo Lân như sau: Môn Thực tập điện - điện tử không triển khai học online, môn này sẽ triển khai học tập trung khi nhà trường có thông báo đi học trở lại.