- Để đảm bảo công tác học trực tuyến hiệu quả, đảm bảo kiến thức cho môn học cho HSSV củng như đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường. Phòng đào tạo triển khai phiếu khảo sát của HSSV về hoạt động dạy học trực tuyến.

- Sinh viên khóa 20 và 21 lưu ý hoàn thành khảo sát trước ngày 15/10/2021

- Link tham gia khảo sát: tại đây