THÔNG BÁO

Về việc triển khai bài giảng điện tử cho HSSV

Để công tác học trực tuyến đạt hiệu quả, đảm bảo kiến thức của môn học cho học sinh, sinh viên (HSSV) cũng như đảm bảo chất lượng đào tạo của trường. Ban Giám Hiệu triển khai bài giảng điện tử đến tất cả HSSV các lớp như sau:

  1. HSSV khi học trực tuyến chưa hiểu bài, mạng bị lỗi, vắng học và HSSV khóa 21 nhập học trễ sau khi mở lớp, có thể xem lại bài giảng của giảng viên trên phần mềm Microsoft Team.

 HSSV thực hiện các bước theo hướng dẫn sau để xem lại bài giảng:

  • Bước 1: Vào lớp học trên Microsoft Teams
  • Bước 2: Chọn lớp/môn học VD: Tin học
  • Bước 3: Chọn vào mục file/tệp
  • Bước 4: Chọn vào thư mục Recordings
  • Bước 5: Chọn file bài giảng muốn xem lại
  1. Nhằm nâng cao tính chủ động và tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu bài giảng trước khi đến lớp của HSSV. Nhà trường đã tạo thư viện bài giảng điện tử gồm các môn học của Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 để HSSV tham khảo như sau:

HSSV truy cập tại đường link của từng môn học để xem bài giảng

Stt

Mã môn học

Tên môn học

Link

1

MĐ501002

Cấu trúc máy tính

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn

/EjJYIDVSdIhEnBd3x2vn_NEBqbmUA2fcM70EAmWmeKQEsg?e=hLTcpx

2

MH50100

Cơ sở dữ liệu

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/EtJFMjJd

todNrZgzOwXZrJoBlPGenQ4KlgxA8Vu_XSFwCg?e=ham1mg

3

MĐ501003

Cơ sở lập trình

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/EojG37HlsA1Luoy

OnzeghB0BGyHMuIKnEoDzyWL0DOsUCA?e=HZQUA8

4

MĐ501043

Mạng máy tính

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trun

gtta_itc_edu_vn/Em0jHHSaiopGicNubqpNYCEByAg0SSiTUOF8n4nfLc1neA?e=J5gviA

5

MH501025

Màu sắc

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/ElQ

dtSOOTxVAgCRhAK38HFkBUZeZxbcfR-lhEdZPP8s4gw?e=rusxcI

6

MH501024

Nhập môn đồ họa

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/EiFIl9E7

Y5VNng0cXb8P3_0BYZFtUhPy6V4SU-te3vYvrA?e=3Jkfa3

7

MĐ501005

Thiết kế đồ họa

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/EojTXIXvAX

tIjAZBelw1kl4BnBFt8lZPyS5A0GLTciPrPQ?e=eyE6g8

8

MĐ501026

Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/EtXd

djUa69RHmWaFAzM4ka0BhP4rAT8P5h3b6AzpQaTG8w?e=WW6s7p

9

MĐ501006

Thiết kế web 1

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_it

c_edu_vn/Er0gJffkDrpIrpJil117ncQB-BGQ7QRvQmh6yG3SJW4tBw?e=bLXyve

10

MĐ501001

Tin học

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/E

n2b3UNdtjpPoNMPUwFdzMABP7I2U7uorUrWzegMfuXDPg?e=L2Lt01

11

MĐ501001

TH Tin học

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/Ets21aqFpk

tCq4zbABNvVc4BfSPM2860e7YS38ECBF52IQ?e=0GNp5y

12

MH502002

Giáo dục Chính trị

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/ErjLu7IhMllDk8tbW-3xkmcBJ2aVEA1wCv2tDCxwlAz4zQ?e=hWzBbZ

13

MH502001

Giáo dục thể chất

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/Ei4xQXh5

MTtJnm3Hdg9m448BA4M91LjPUCfSYNYz5iRaMQ?e=PI17fG

14

MH502006

Kinh tế vi mô

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu

_vn/Eu3I9TblWrdAmC16Uy9KKZABF0pHpOuB-ZTlgtgLsXbaeA?e=67YwED

15

MH502009

Nguyên lý kế toán

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/EpdyDxV9B3Z

LtKjAmlKVlWIBnQnFQO6IHyevQwAOV8fnQQ?e=RVCe4M

16

MH51000

Tiếng anh 1

https://itceduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trungtta_itc_edu_vn/EvAjpiSTt2N

HrUZkcpwEcMcByU5vzlZ53mnZeivTcYRgAw?e=jyW5ru

Trong quá trình xem lại bài giảng, HSSV có thắc mắc liên quan đến nội dung môn học, có thể liên hệ trực tiếp giảng viên giảng dạy hoặc Khoa chủ quản để được hướng dẫn. HSSV sử dụng file bài giảng này chỉ đúng với mục đích cho việc học tập, nghiên cứu. Nghiêm cấm các hành vi lưu trữ, sao chép, phát tán bài giảng khi chưa được nhà trường cho phép. Các vi phạm, HSSV sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường và pháp luật.

Ban Giám Hiệu