TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /TB-KT-ĐBCL

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

hình thức trực tuyến (online)

 

 

            Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2021-2022 về việc tổ chức đăng ký thi lại lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022.

            Phòng KT-ĐBCL thông báo đến học sinh sinh viên toàn trường về đăng ký thi lại lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022. Bắt đầu từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 06/01/2022. (Hình thức đăng ký và đóng lệ phí bằng online)

 • Sau khi thời gian trên Phòng KT-ĐBCL lập danh sách và thông báo đến sinh viên lịch thi và hình thức thi cụ thể tại website nhà Trường.

Các bước thực hiện đăng ký và đóng lệ phí thi online:

Bước 1. Sinh viên đăng ký thi lại lần 2

qua đường link: Link:   (đã hết thời gian đăng ký)

Nội dung đăng ký:

 1. Họ tên sinh viên:
 2. Mã số sinh viên:
 3. Tên môn đăng ký thi lại lần 2:
 4. Số điện thoại liên lạc:
 5. Email:

Bước 2. Sinh viên đóng tiền qua tài khoản của Trường với nội dung:

 

Thông tin đơn vị thụ hưởng

Nội dung SV chuyển tiền

 • Đơn vị: Trường Công đẳng công nghệ thông tin TP.Hồ Chí Minh
 • Số tài khoản: 98283888
 • Tên ngân hàng: TMCP Á Châu (ACB) PGD Thủ Thiêm – TP.Hồ Chí Minh
 1. Họ tên sinh viên:
 2. Mã số sinh viên:
 3. Tên môn đăng ký thi lại lần 2:

Bước 3. Xem kết quả và danh sách thi tại website Trường.

Lưu ý:

- Sinh viên hoàn thành đóng lệ phí thì mới có trong danh sách thi

- Môn giáo dục thể chất không được thi lại.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

ThS. Lê Vũ Hùng

 

PHÒNG KT-ĐBCL

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Thái

Nơi nhận:                                                      

- Phòng, Khoa, Trung tâm;

- Website Trường;

-  Lưu:  P.KT-ĐBCL