I. DANH SÁCH LỚP KHÓA 21 ĐỢT 3 BẬC CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP: 

- Danh sách lớp khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng, trung cấp nhập học trước ngày 18/9: Xem tại đây

- Danh sách lớp khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng trung cấp nhập học ngày 18,19/9: Xem tại đây

- Danh sách lớp khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng trung cấp nhập học ngày 20/9: Xem tại đây

- Danh sách lớp khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng trung cấp nhập học ngày 23/9: Xem tại đây

- Danh sách lớp khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng trung cấp nhập học ngày 24/9: Xem tại đây

1. Khoa Công nghệ thông tin - điện tử gồm các ngành

- NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: các lớp CD21CT5, CD21CT6, CD21CT7,CD21CT8, CD21CT9

- NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA: lớp CD21DH2

- NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH: CD21TM2

- NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN: lớp CD21HT2

- NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH: CD21LM2

- NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH: CD21CM2

- NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT DIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA: CD21DT2

- NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CD21TD2

2. Khoa Kinh tế gồm các ngành

- NGÀNH KẾ TOÁN: CD21KT2

- NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH: CD21QT2

- NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: CD21NH2

- NGÀNH LOGISTICS: CD21LG2

- NGÀNH MARKETING: CD21MK2

3.  Hệ Trung cấp gồm các ngành

- NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG: TC21TH2

- NGÀNH VẼ THIẾT KẾ MỸ THUẬT CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH: TC21TM2

- NGÀNH KỸ THUẬT LẮP RÁP, SỮA CHỮA MÁY TÍNH: TC21BM2

- NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE: TC21TW2

- NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH: TC21MT2

II. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 KHÓA 21 ĐỢT 3

- Thời khóa biểu hệ cao đẳng cập nhật ngày 20/9/2021: xem tại đây

- Thời khóa biểu hệ trung cấp: xem tại đây

III. DANH SÁCH EMAIL CẤP CHO HSSV KHÓA 21 ĐỢT 3 BẬC CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP:

- Danh sách email cấp cho HSSV khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng , trung cấp: Xem tại đây

- Danh sách email cấp cho HSSV khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng, trung cấp bổ sung ngày 17/9/2021: Xem tại đây

- Danh sách email cấp cho HSSV khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng, trung cấp: bổ sung ngày 18,19/9/2021: Xem tại đây

- Danh sách email cấp cho HSSV khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng, trung cấp: bổ sung ngày 20/9/2021: Xem tại đây

- Danh sách email cấp cho HSSV khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng, trung cấp: bổ sung ngày 23/9/2021: Xem tại đây

- Danh sách email cấp cho HSSV khóa 21 đợt 3 bậc cao đẳng, trung cấp: bổ sung ngày 24/9/2021: Xem tại đây

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM:

- Sinh viên có thể xem tại https://itc.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/DS-GVCN-K21-Dot-1-2-3