HSSV xem chi tiết tại file đính kèm.

Các bạn sinh viên từ CD20CT1 đến CD20CT9 lưu ý: Hiện tại các bạn SV đăng ký cac môn học nhóm 2 sẽ bị hủy và các bạn từ nhóm 2 sẽ chuyển sang học chung với nhóm 5. Lý do không đủ số lượng sinh viên không đủ mở lớp nên phải dồn nhóm cho đủ số lượng.

Các bạn sinh viên từ CD20CT10 đến CD20CT13 lưu ý: Hiện tại các bạn SV đăng ký cac môn học nhóm 3 sẽ bị hủy và các bạn từ nhóm 3 sẽ chuyển sang học chung với nhóm 2. Lý do không đủ số lượng sinh viên không đủ mở lớp nên phải dồn nhóm cho đủ số lượng.

File đính kèm

TKB khóa 20 hệ cao đẳng chính thức được mở

TKB khóa 20 hệ cao đẳng chính thức bị hủy

TKB khóa 20 hệ trung cấp chính thức được mở

TKB khóa 20 hệ liên thông cao đẳng chính thức được mở