Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm. Lưu ý

  • Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp trên trang đăng ký học phần www.dkhp.itc.edu.vn bắt đầu từ ngày 06/07/2021 đến ngày 11/07/2021 được điều chỉnh sớm hơn để lấy danh sách.
  • Sinh viên đăng ký đúng nhóm thực tập tốt nghiệp theo đúng ngành của mình, không giải quyết cho sinh viên học ngành này nhưng đăng ký vào nhóm thực tập ngành khác.
  • Sinh viên lưu ý thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 27/07/2021 đến ngày 18/09/2021.
  • Đối với các bạn sinh viên chưa đăng ký thực tập tốt nghiệp trong thời gian trên, sinh viên có thể gửi mail đăng ký bổ sung từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021 cho thầy Huỳnh Lê Trường An qua địa chỉ anhlt@itc.edu.vn. Trong mail sinh viên ghi nội dung như sau: Họ  và tên, MSSV, lớp và nhóm thực tập tốt nghiệp mà mình muốn đăng ký. Lưu ý nếu sinh viên đăng ký vào các nhóm đã đủ số lượng thì sinh viên phải đăng ký vào nhóm thực tập khác cùng ngành với mình.
  • Đối với sinh viên Khoa Kinh tế sẽ không đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp do khoa đã gởi danh sách sinh viên đăng ký cho phòng Đào tạo. Đối với các bạn sinh viên chưa đăng ký thực tập tốt nghiệp cho Khoa, sinh viên có thể gửi mail đăng ký bổ sung từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021 cho thầy Huỳnh Lê Trường An qua địa chỉ anhlt@itc.edu.vn..

File đính kèm

Thời khóa biểu thực tập tốt nghiệp

Hướng dẫn đăng ký học phần