- Căn cứ vào Quy chế công tác học sinh, sinh viên (HSSV) về công tác tổ chức sinh hoạt công dân đầu khóa.

- Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho Tân học sinh, sinh viên Khóa 21.

- Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường về việc triển khai công tác năm học.

Nay Nhà trường thông báo về lịch sinh hoạt công dân đầu khóa như sau:

1. Thời gian:

- Từ ngày 12 đến 13/08/2021.

- Thời gian học của các buổi học: Sáng từ 7h30 – 11h30; Chiều từ 13h30 – 16h30.

2. Hình thức tổ chức: Tổ chức theo hình thức sinh hoạt online.

3. Địa điểm: Sinh hoạt thông qua ứng dụng Google Meet.

    + Thông tin tham gia sinh hoạt: Sinh viên tham gia buổi sinh hoạt truy cập vào đường link sau: https://meet.google.com/qfe-txsd-qvq