Thực hiện theo Công văn số 1556/UBND-VX ngày 28/4/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 11275/SLĐTBXH-GDNN ngày 29/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc đi học trở lại của sinh viên, học sinh, học viên khối Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tự đánh giá an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón HSSV trở lại Trường học tập như sau: Kế hoạch số 71a_KH-CĐCNTT ngày 29.4.2020