Phòng Công tác sinh viên chuyển Kế hoạch xét học bổng và Khen thưởng năm 2020 (xem đầy đủ tại đây: KH_xetHocbong2020

 1. Học bổng cho khóa 19:
 • Học sinh, Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2019 – 2020 đạt từ loại Khá trở lên. Cụ thể như sau:

Học tập: HSSV phải đảm bảo 02 yêu cầu dưới đây.

 • HSSV có tổng số học phần đăng ký tối thiểu trong năm học phải bằng tổng số học phần được quy định theo kế hoạch đào tạo của từng ngành trong năm học 2019 – 2020 (không bao gồm học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất).
 • Điểm trung bình chung học tập trong năm học 2019 – 2020 phải từ 7.0 trở lên và được xác định theo quy chế học chế Tín chỉ (quy chế 101) do Hiệu trưởng ban hành (không có điểm thi kết thúc học phần lần thứ nhất dưới 5, không tính điểm các môn học lại, thi lại lần hai).

Rèn luyện: điểm trung bình rèn luyện phải từ 70 điểm trở lên và được xác định theo Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HSSV (Phụ lục 2 Quy chế Công tác HSSV số 74a/QĐ-CĐCNTT ngày 29/5/2019) do Hiệu trưởng ban hành.

 • HSSV không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
 1. Khen thưởng:
  • Tốt nghiệp: HSSV tốt nghiệp đợt tháng 11/2020: Có kết quả xếp loại học tập Giỏi, Xuất sắc.
 • Khóa 19

Cá nhân: Học sinh, sinh viên có tham gia, đóng góp nhiều cho các hoạt động, phong trào chung của trường, khoa, lớp có điểm học tập trung bình chung từ Khá trở lên. Ưu tiên học sinh, sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm học (có xác nhận của đơn vị phụ trách).

+ Tập thể lớp: Có nhiều hoạt động tham gia xây dựng trường lớp; có tổng số HSSV học tập đạt kết quả yếu kém dưới 25%; có tỷ lệ HSSV nghỉ học (bỏ học) dưới 10%/1 năm.

 • Khóa 20:

Khen thưởng Tân học sinh, sinh viên: Mỗi khoa giới thiệu Tân học sinh, sinh viên của khoa có trình độ ngoại ngữ B1 trở lên, cụ thể như sau:

 • Chuẩn B1 hoặc tương đương trở lên:

Levels

CEF

IELTS

(Academic, General, British)

TOEFL iBT

(Academic, American )

TOEIC

(Business American)

Cambridge main suite (General British)

Intermediate

B1

5.0

52

405 – 500

PET

 1. Trợ cấp học tập: cấp trợ cấp học tập cho các HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (vì thiên tai lũ lụt, vì dịch bệnh covid…) hoặc bị khuyết tật.