THÔNG BÁO

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, đồng thời đảm bảo an toàn cho HSSV trước khi bắt đầu đi học trở lại vào ngày 01/03/2021.

Phòng Công tác sinh viên phối hợp cùng Đoàn - Hội triển khai cho HSSV khai báo y tế trước khi bắt đầu trở lại học tập.

Đề nghị HSSV toàn trường chấp hành nghiêm và thực hiện khai báo đầy đủ chính theo forum dưới đây.

https://forms.gle/6mNN893kpbm6TYDFA

* Văn phòng Đoàn TN ./.