KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Stt Nội dung Xem chi tiết 
1 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá Tại đây
2 Kế hoạch tự đánh giá chất lượng Tại đây
2 Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáp dục nghề nghiệp Tại đây