ĐĂNG KÝ NGAY

 

Mã ngành, nghề: 6340202

Trình độ đào tạo: Cao đẳng – Cử nhân thực hành

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm học

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về tài chính ngân hàng;
 • Làm được  nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, tài chính doanh nghiệp và tài chính ngân hàng, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và tài chính ngân hàng, có kiến thức cơ bản và nâng cao về tiền tệ ngân hàng và thị trường chứng khoán.
 • Nắm vững nguyên lý chung của hoạt động tài chính, ngân hàng, các văn bản quy định của pháp luật về yêu cầu vốn và tài sản của ngân hàng nguyên tắc lập các báo cáo tài chính.
 • Vận dụng được kiến thức về phân tích tài chính vào trong doanh nghiệp với những khía cạnh phân tích chính: tình hình huy động, sử dụng vốn; kết quả kinh doanh; tình hình thanh toán; khả năng sinh lời; dự án đầu tư của doanh nghiệp;
 • Xác định được từng loại hình cho vay của ngân hàng, hồ sơ vay vốn ngân hàng; Xác định được các nội dung kế toán huy động, tín dụng, thanh toán tại ngân hàng; nội dung kế toán tổng hợp, thanh toán điện tử liên ngân hàng, gửi tiết kiệm, cho vay, quyết toán; Và các phương tiện thanh toán quốc tế, phương thức giao dịch thương mại, dịch vụ và quốc tế;
 • Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của công ty và ngân hàng.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Lập được các chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán tài chính - kế toán ngân hàng;
 • Đọc, hiểu và kiểm tra được tính chân thực bề mặt của L/C
 • Kiểm tra được tính hợp lệ của bộ chứng từ
 • Ứng dụng được các phương thức, biện pháp huy động vốn, cho vay, cho thuê vào các ngân hàng;
 • Thiết lập được mối quan hệ với doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
 • Đọc hiểu các loại báo cáo tài chính theo quy định;
 • Thống kê, xử lý và phân tích thông tin để đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp;
 • Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính của khách hàng;
 • Phân tích và ra quyết định đầu tư cho 1 chứng khoán hoặc 1 danh mục chứng khoán trên thị trường;
 • Tư vấn và hoàn thành được 1 hợp đồng bảo hiểm cụ thể.

Kỹ năng mềm:

 • Khả năng tư duy tốt, logic để xử lý các bảng biểu, con số và những vấn đề trong tài chính và ngân hàng;
 • Áp dụng linh hoạt, thành thạo kĩ năng xây dựng kế hoạch, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc độc lập trong nghề nghiệp tài chính, ngân hàng;
 • Hiểu, áp dụng linh hoạt việc hình thành, duy trì và phát triển nhóm làm việc hiệu quả;
 • Biết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc;
 • Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;
 • Nắm vững kĩ năng lập luận, sắp xếp ý tưởng, và giải quyết vấn đề;
 • Nắm vững kĩ năng phân tích hành vi, giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh bao gồm cả kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, giao tiếp qua thư tín và qua các phương tiện truyền thông;
 • Áp dụng linh hoạt kỹ năng thuyết trình, thương lượng, đàm phán nhằm thích ứng với các tình huống giao dịch kinh doanh phức tạp, đa dạng;
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Có khả năng sử dụng tin học ở trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.

Về thái độ:

 • Tuân thủ những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn của nghề nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.
 • Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.
 • Chính trực, thẳng thắn, khách quan.
 • Bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nghề nghiệp.
 • Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và môi trường.
 • Có tinh thần chủ động cập nhật và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Làm công tác giao dịch viên, kế toán, nhân viên tín dụng, thanh toán, chăm sóc khách hàng, kinh doanh thẻ, thu ngân, đầu tư tài chính, kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ…trong các ngân hàng thương mại
 • Làm công tác thanh tra, kiểm soát nội bộ tại các định chế tài chính trung gian.
 • Làm công tác tín dụng, ngân quỹ tại các quỹ tín dụng, công ty tài chính.
 • Làm công tác tư vấn, kinh doanh chứng khoán  tại các công ty chứng khoán.
 • Làm công tác tài chính – kế toán (phân tích – báo cáo tài chính doanh nghiệp, định giá các sản phẩm tài chính, phân tích, ra quyết định đầu tư, phân tích thị trường và tư vấn sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, hoạch định và thực hiện quản trị tài chính cho doanh nghiệp, dự án) tại các doanh nghiệp.
 • Làm công tác tư vấn – kinh doanh bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm.

 

2.  KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

-  Số lượng môn học, mô đun: 29

-  Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 Tín chỉ

-  Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ

-  Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1625 giờ

-  Khối lượng lý thuyết: 677 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1295 giờ

- Thời gian đào tạo: 02 năm - 06 học kỳ (03 học kỳ/năm)

 

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

 

 

 

 

 

 

I. Các môn học chung 

 

 

1

MH510001

Tiếng Anh 1

 

 

2

MH510002

Tiếng Anh 2

 

 

3

MH502002

Giáo dục chính trị

 

 

4

MH502004

Pháp luật

 

 

5

MH502001

Giáo dục thể chất

 

 

6

MH502003

Giáo dục quốc phòng an ninh

 

 

7

MĐ501001

Tin học

 

 

II.  Các môn học, mô đun chuyên môn

 

 

II.1/Môn học, mô đun cơ sở 

 

 

8

MH502005

Kỹ năng mềm

 

 

9

MH502006

Kinh tế vi mô

 

 

10

MH502007

Quản trị học

 

 

11

MH502008

Tài chính tiền tệ

 

 

12

MH502009

Nguyên lý kế toán

 

 

13

MH502010

Marketing căn bản

 

 

14

MH502011

Nguyên lý thống kê

 

 

15

MH502012

Toán tài chính

 

 

16

MH502013

Thuế

 

 

17

MH502014

Kế toán tài chính

 

 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn

 

 

18

MĐ502015

Thị trường chứng khoán

 

 

19

MH502016

Nghiệp vụ ngân hàng

 

 

20

MH502017

Tài chính doanh nghiệp

 

 

21

MĐ502018

Kinh doanh ngoại hối

 

 

22

MH502019

Kế toán ngân hàng

 

 

23

MH502020

Thanh toán quốc tế

 

 

24

MH502021

Bảo hiểm

 

 

25

MĐ502022

Lập mô hình tài chính

 

 

26

MH502023

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

 

 

27

MH502024

Thực tập tốt nghiệp

 

 

II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp

 

 

28

MH502025

Tín dụng & thẩm định TD ngân hàng

 

 

29

MĐ502026

Phân tích và đầu tư chứng khoán

 

 

 

                 

 

                           

ĐĂNG KÝ NGAY