- HSSV có kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đạt từ 5đ trở lên (theo thang điểm 10) sẽ được bố trí học môn học Tiếng Anh 1

- HSSV có kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đạt dưới 5đ (theo thang điểm 10), phải học bổ sung khóa học dự bị Tiếng Anh 0 (không có trong chương trình đào tạo) trước khi học Tiếng Anh 1.

- Thời Khóa Biểu Tiếng Anh 1. HSSV xem tại đây:https://itc.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/TKB-HK2-2122-khoa-21-dot-1.

Thời Khóa Biểu Tiếng Anh 0: nhà trường sẽ thông báo sau.

Bảng điểm kiểm tra anh văn đầu vào của sinh viên khóa 21 đợt 1