THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp năm học 2020 - 2021

  1. Kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp:

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

Thống kê số lượng sinh viên thực tế gửi các Khoa.

Trước 18/06/2021

P.Đào tạo

 

2

Thông báo các Khoa chuẩn bị thời khóa biểu thực tập tốt nghiệp.

Trước 18/06/2021

P.Đào tạo

 

3

Làm việc với các doanh nghiệp về việc tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp.

Trước ngày 19/6/2021

P. CSTV

 

4

Thông báo danh sách các doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp.

21/6 – 30/6/21

P. CSTV

 

5

Các Khoa lập thời khóa biểu thực tập tốt nghiệp.

Từ 25/06 đến 02/07/21

Các Khoa

 

6

Nhập thời khóa biểu và thêm danh sách sinh viên vào phần mềm BSC.

03/07 – 05/07/21

P. Đào tạo

 

7

Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp trên trang đăng ký học phần www.dkhp.itc.edu.vn

06/7- 16/7/21

SV khóa 19 và các khóa cũ

 

8

Công bố thời khóa biểu thực tập tốt nghiệp.

19/07/2021

P. Đào tạo

 

9

Sinh viên đóng học phí

Theo thông báo

Phòng KHTC

 

10

Giảng viên tổ chức hướng dẫn và gợi ý đề tài cho sinh viên lựa chọn.

20/7 – 24/7/21

Giảng viên hướng dẫn, SV khóa 19 và các khóa cũ

 

11

Sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp.

26/7-18/9/21

SV khóa 19 và các khóa cũ

 

12

Sinh viên kết thúc thực tập tốt nghiệp.

18/9/2021

SV khóa 19 và các khóa cũ

 

13

Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp tại khoa.

20/9-25/9/21

Các Khoa

 

14

Chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

27/9 – 02/10/21

Giảng viên

 

  1. Tiến độ thực hiện đăng ký và lưu ý:
  • Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp trên trang đăng ký học phần www.dkhp.itc.edu.vn bắt đầu từ ngày 06/07/2021 đến ngày 16/07/2021.
  • Sinh viên đăng ký đúng nhóm thực tập tốt nghiệp theo đúng ngành của mình, không giải quyết cho sinh viên học ngành này nhưng đăng ký vào nhóm thực tập ngành khác.
  • Sinh viên lưu ý thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 27/07/2021 đến ngày 18/09/2021.
  • Đối với các bạn sinh viên chưa đăng ký thực tập tốt nghiệp trong thời gian trên, sinh viên có thể gửi mail đăng ký bổ sung từ ngày 17/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021 cho thầy Huỳnh Lê Trường An qua địa chỉ anhlt@itc.edu.vn. Trong mail sinh viên ghi nội dung như sau: Họ  và tên, MSSV, lớp và nhóm thực tập tốt nghiệp mà mình muốn đăng ký. Lưu ý nếu sinh viên đăng ký vào các nhóm đã đủ số lượng thì sinh viên phải đăng ký vào nhóm thực tập khác cùng ngành với mình.
  1. Danh sách các nhóm thực tập tốt nghiệp

HSSV xem danh sách các nhóm thực tập tốt nghiệp trên website vào ngày 05/07/2021.

File hướng dẫn đăng ký học phần: huongdandangkyhocphan

Phòng Đào tạo