o  HSSV có kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đạt từ 5đ trở lên (theo thang điểm 10) sẽ được bố trí học môn học Tiếng Anh 1;

o  HSSV có kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đạt dưới 5đ (theo thang điểm 10), phải học bổ sung khóa học dự bị Tiếng Anh 0 (không có trong chương trình đào tạo) trước khi học Tiếng Anh 1;

o  Các môn Tiếng Anh 0, Tiếng Anh 1: HSSV sẽ học vào Học kỳ 2 năm học 2021-2022.

o  HSSV chưa kiểm tra Tiếng Anh đầu vào sẽ kiểm tra vào đợt tiếp theo (nhà trường sẽ có thông báo sau)

Bảng điểm kiểm tra anh văn đầu vào của sinh viên khóa 21 đợt 2