Thời Khóa Biểu Khóa 20 Đợt 1,2,3 học kỳ 1B năm học 2020 - 2021

Thời Khóa Biểu bậc Cao đẳng Khóa 20 đợt 1,2,3 học kỳ 1B năm học 2020 - 2021: THOI KHOA BIEU BAC CAO DANG KHOA 20 DOT 1,2,3 HOC KY 1B NAM HOC 2020 - 2021-1

Thời Khóa Biểu bậc Trung cấp Khóa 20 đợt 3 học kỳ 1B năm học 2020 - 2021: THOI KHOA BIEU BAC TRUNG CAP KHOA 20 DOT 3 HOC KY 1B NAM HOC 2020 - 2021

Thời gian biểu: thoi gian bieu-3

Danh sách các lớp học phần Tiếng Anh:

TIENG ANH 1_N1

TIENG ANH 1_N2

TIENG ANH 1_N3

TIENG ANH 1_N4

TIENG ANH 1_N5

TIENG ANH 1_N6

TIENG ANH 1_N7

TIENG ANH 1_N8

TIENG ANH 1_N9-1

TIENG ANH 1_N10-1

TIENG ANH CO BAN _N1-1

TIENG ANH CO BAN_N2-1

Danh sách các lớp học phần Giáo dục thể chất:

GIAO DUC THE CHAT _N1

GIAO DUC THE CHAT_N2-1

GIAO DUC THE CHAT N3-1

GIAO DUC THE CHAT_N4

GIAO DUC THE CHAT_N5

GIAO DUC THE CHAT _N6

GIAO DUC THE CHAT_N7

GIAO DUC THE CHAT_N8