Do tình hình dịch bệnh COVID-19  diễn biến ngày càng phức tạp; 

Căn cứ Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố;

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên đăng ký các môn học lại theo tờ trình của khoa CNTT-ĐT có lịch học bắt đầu từ ngày 07/06/2021 sẽ bị dời đến khi nhà trường có thông báo mới.

Sinh viên đã đăng ký các môn học lại thực hiện đúng theo thông báo này và thường xuyên lên website trường để xem các thông báo liên quan đến thời gian học của các môn học lại.