Thông Báo

Về việc mở lớp học lại

Phòng Đào tạo thông báo mở lớp học lại các môn: Lập trình hướng đối tượng; Thiết kế web cơ bản; Cơ sở dữ liệu; 'Chuyên đề kỹ thuật máy tính; 'Kỹ thuật phần cứng máy tính.

Thời khóa biểu: TKB HOC LAI HK1B_2020-2021

Sinh viên đăng ký tại phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/11/2020 và đóng học phí theo thông báo của phòng Kế hoạch Tài chính.