Căn cứ vào Danh sách đề nghị xét Học bổng từ Khoa Công nghệ - Điện tử và Khoa Kinh tế, Phòng Công tác sinh viên đang trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng nhà trường xem xét lại về điều kiện, số lượng, giá trị học bổng...

HSSV toàn trường kiểm tra danh sách một lần nữa tránh những quyền lợi bị thiếu/sót.

DS_denghixetHB_2020

Trân trọng