Đại hội Đảng viên lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng viên lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng viên lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các bài viết chủ đề kỷ niệm 50 năm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các bài viết chủ đề kỷ niệm 50 năm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các bài viết chủ đề kỷ niệm 50 năm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 26/9/2016 của BTGTU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT và Kế hoạch số 54-KH/TU.....

Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 26/9/2016 của BTGTU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT và Kế hoạch số 54-KH/TU.....

Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 26/9/2016 của BTGTU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT và Kế hoạch số 54-KH/TU của BTVTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ....

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị quán triệt, triển khai tập huấn công tác dân vận và dân chủ cơ sở năm 2016

Hội nghị quán triệt, triển khai tập huấn công tác dân vận và dân chủ cơ sở năm 2016

Hội nghị quán triệt, triển khai tập huấn công tác dân vận và dân chủ cơ sở năm 2016

Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”

Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X ....

Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

HƯỚNG DẪN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

HƯỚNG DẪN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

HƯỚNG DẪN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Hồ sơ đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm

Hồ sơ đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm

Hồ sơ đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên, phiếu 76, bảng kiểm điểm cuối năm

Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên, phiếu 76, bảng kiểm điểm cuối năm

Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên, phiếu 76, bảng kiểm điểm cuối năm

Giấy đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng

Giấy đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng

Giấy đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng

Giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

Giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

Giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú

Danh mục hồ sơ Kết nạp Đảng viên mới và Biểu mẫu đính kèm

Danh mục hồ sơ Kết nạp Đảng viên mới và Biểu mẫu đính kèm

Danh mục hồ sơ Kết nạp Đảng viên mới và Biểu mẫu đính kèm

Mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Hướng dẫn Kê khai tài sản thu nhập

Hướng dẫn ghi sổ kí hiệu văn bản của Đảng

Hướng dẫn ghi sổ kí hiệu văn bản của Đảng

Ghi sổ kí hiệu văn bản

Hướng dẫn Báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của BCH Đảng bộ TP.HCM

Hướng dẫn Báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của BCH Đảng bộ TP.HCM

Hướng dẫn báo cáo Chương trình hành động số 38 của Thành ủy TP.HCM

Trình tự xử lý kỷ luật Đảng viên theo quy định mới.

Trình tự xử lý kỷ luật Đảng viên theo quy định mới.

Xử lí kỉ luật Đảng viên.

Hướng dẫn xác minh lý lịch kết nạp Đảng viên mới

Hướng dẫn xác minh lý lịch kết nạp Đảng viên mới

Việc xác minh lý lịch kết nạp Đảng được thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/09/2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Hướng dẫn kê khai Lý lịch của Người xin vào Đảng, Lý lịch Đảng viên

Hướng dẫn kê khai Lý lịch của Người xin vào Đảng, Lý lịch Đảng viên

Hướng dẫn kê khai Lý lịch của Người xin vào Đảng, Lý lịch Đảng viên

Các quy định về chế độ thai sản dành cho đảng viên nữ

Các quy định về chế độ thai sản dành cho đảng viên nữ

Quy định về việc sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đối với Đảng viên nữ

Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên, chi ủy, chị bộ năm 2021

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên, chi ủy, chị bộ năm 2021

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên, chi ủy, chị bộ năm 2021

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ....

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017

Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017

Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2017

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2017

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2017

Quan hệ Việt - Lào nhân kỹ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quan hệ Việt - Lào nhân kỹ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quan hệ Việt - Lào nhân kỹ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017

Đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017

{TB} Về việc triển khai Nghị quyết TW4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

{TB} Về việc triển khai Nghị quyết TW4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

{TB} Về việc triển khai Nghị quyết TW4 Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.