1. Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các ngành của đơn vị.

- Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các ngành phụ trách.

- Quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ, Quyền hạn

  2.1. Nhiệm vụ đào tạo :

- Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học .

- Xây dựng nội dung chương trình, chuẩn đầu ra, chương trình môn học các ngành học trình Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường và Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý quá trình giảng dạy của giảng viên của các ngành thuộc khoa và các hoạt động giáo dục khác trong kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường

- Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ môn trực thuộc. Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

2.2. Nhiệm vụ giảng dạy:

- Thực hiện công tác giảng dạy theo kế hoạch của Khoa cũng như của toàn trường.

Tổ chức giảng thử và tổ chức các hoạt động thuyết trình chuyên môn và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

Phối hợp với Phòng Khảo thí – Kiểm định tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy như tổ chức dự giờ…

- Hướng dẫn sinh viên năm cuối làm khóa luận tốt nghiệp; thực tập tốt nghiệp, kiến tập doanh nghiệp và đánh giá kết quả học tập của HSSV do khoa đào tạo;

Tổ chức các cuộc thi học thuật, phong trào, tay nghề giỏi,…cho sinh viên.

2.3. Nhiệm vụ quản lý

- Quản lý cán bộ, viên chức và người học thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Làm thời khóa biểu, thanh toán thù lao giảng dạy

- Kết nối với doanh nghiệp gắn đào tạo lý thuyết với thực tế.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo và công tác sinh viên. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy trong quá trình đào tạo theo đúng quy định.

- Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi kết thúc học phần, thi học kỳ và khóa luận tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường. Quản lý và lưu trữ bài thi, các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc đơn vị.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và kỷ cương, lề lối làm việc trong đơn vị.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.

- Quản lý và lưu trữ kết quả học tập theo quy định.

- Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

2.4. Nhiệm vụ khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM KHOA VÀ GIẢNG VIÊN KHOA

 

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Trình độ

Thư điện tử

Mảng phụ trách

Số điện thoại liên hệ

1

Trần Ngọc Chiêu Đăng

Trưởng Khoa

Thạc sĩ

dangtnc@itc.edu.vn

Giảng dạy-Quản lý

0933339905

2

Trần Thị Phương Mai

Phó Trưởng Khoa

Thạc sĩ

pmai.kt@gmail.com

Giảng dạy-Quản lý

0906679196

3

Đặng Văn Đảm

Giảng viên

Thạc sĩ

dangvdam@gmail.com

Giảng dạy

0948888037

4

Hoàng Thị Hồng Loan

Giảng viên

Thạc sĩ

hoanghongloan@gmail.com

Giảng dạy

0916000879

5

Phạm Ngọc Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

thayphuongqtkd2@gmail.com

Giảng dạy

0903106607

6

Phạm Thị Hoàng

Giảng viên

Thạc sĩ

hoangpt@itc.edu.vn

Giảng dạy

0975822520

7

Võ Thị Hiền Nhi

Trưởng bộ

môn kế toán

Thạc sĩ

nhivth@itc.edu.vn

Giảng dạy

0985170200

8

Trương Thị Ánh Nguyệt

Giảng viên

Thạc sĩ

anhnguyet0719@gmail.com

Giảng dạy

0962007476

9

Nguyễn Đức Phúc

Giảng viên

Thạc sĩ

nguyenphucdhnh@gmail.com

Giảng dạy

0919618651

10

Vũ Thị Hương

Thư ký

Cử nhân

huongvt@itc.edu.vn

Các hoạt động hành chính của Khoa

0855439063