1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu triển khai và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc học tập và rèn luyện, xây dựng tư tưởng và tổ chức các phong trào văn – thể - mỹ cho học sinh - sinh viên (HSSV); phổ biến các Nghị quyết, chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quản lý sinh viên ngoại trú, xây dựng mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường, giữa nhà trường với xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ, Quyền hạn

      1. Nhiệm vụ 1: Công tác tổ chức hành chính:

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Lao động – TB & XH và nhà trường giao phó.

- Quản lý đội ngũ Ban cán sự lớp: Chỉ định Lớp trưởng cho các lớp năm thứ nhất trong thời gian đầu khóa học, trình Quyết định công nhận BCS theo năm học, thanh toán kinh phí hỗ trợ công tác BCS, công tác báo cáo liên quan...

- Làm các loại thẻ cho HSSV: Thẻ HSSV, Thẻ xe buýt, Thẻ thư viện...

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV (lý lịch SVHS, danh sách SV ngoại trú, SV có hộ khẩu TP. HCM...) dựa trên nền tảng dữ liệu chung của nhà trường.

- Phối hợp với P. Đào tạo và hỗ trợ các Khoa phát bằng cho HSSV, thông báo tình hình học tập gửi về gia đình HSSV.

- Hỗ trợ Phòng Tuyển sinh và Truyền thông đón tiếp sinh viên nhập học.

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV: cấp các loại giấy tờ xác nhận SV theo quy định, tư vấn, hỗ trợ SV...

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất của các cấp quản lý.

2. Nhiệm vụ 2: Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV.

- Thành lập và phối hợp với Hội Phụ huynh sinh viên để quản lý việc học tập của HSSV.

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV qua Quy chế đánh giá rèn luyện HSSV.

- Phân loại, xếp loại HSSV vào cuối học kỳ và từng năm học.

- Tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

- Tham gia với tư cách là ủy viên thường trực của Hội đồng xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy của nhà trường.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV“ vào đầu khóa, đầu năm học.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức - lối sống cho HSSV.

- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.

- Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường, đại diện Khoa, Ban chức năng với HSSV.

- Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội SV và các Câu lạc bộ đội nhóm học thuật, sở thích... trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo môi trường rèn luyện và phấn đấu cho HSSV.

- Phối hợp các đơn vị liên quan trong và ngoài trường tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.

3. Nhiệm vụ 3: Công tác y tế, thể thao.

- Chỉ đạo nhân viên Y tế thực hiện công tác y tế học đường; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định.

- Đề xuất với Ban lãnh đạo những điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức cho HSSV luyện tập và tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục, thể thao.

4. Nhiệm vụ 4: Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

- Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn...

- Tư vấn thủ tục, giấy tờ...cho phụ huynh/HSSV liên quan đến chế độ chính sách.

5. Nhiệm vụ 5: Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Phối với với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn trú đóng, khu vực nơi có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho HSSV; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến HSSV.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cùng các hoạt động khác có liên quan đến HSSV.

- Hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế học vụ.

- Tư vấn pháp luật, tâm lý, xã hội cho HSSV.

6.Nhiệm vụ 6: Thực hiện công tác quản lý SV nội, ngoại trú.

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV ngoại trú theo quy định của Bộ chủ quản.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất.

7. Nhiệm vụ 7: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ sinh viên và tiếp thị đào tạo.

- Phối hợp với các Phòng,Khoa, Ban giới thiệu chỗ thực tập cho HSSV.

- Hỗ trợ HSSV trong các vấn đề của đời sống: chỗ trọ, việc làm thêm...

- Liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường để tiếp thị đào tạo và hình ảnh của trường ra ngoài xã hội.

- Các dịch vụ phát sinh khác.

8. Nhiệm vụ 8: Hoạt động khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

             DANH SÁCH TRƯỞNG PHÒNG VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Trình độ

Thông tin liên hệ (Email)

Mảng Phụ Trách

Số Điện Thoại Liên Hệ

1.

 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trưởng phòng

Thạc sỹ

 hanhntm@itc.edu.vn

 Phụ trách chung

02839733516

2

 Dương Thị Thúy Hà

Nhân viên

Trung cấp

 hadtt@itc.edu.vn

 Y tế học đường

0986570376

3

 Nguyễn Hữu Tài

Nhân viên

Cử nhân

 tainh@itc.edu.vn

chế độ chính sách, phong trào VHVN-TTTT…

0968092391

4

 Hà Trần Mỹ Duyên

Nhân viên

Cử nhân

 duyenhtm@itc.edu.vn

 Chăm sóc HSSV, kết nối phụ huynh…

0975523016