1. Chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai công tác liên quan  đến Đào tạo cho Hiệu trưởng với chức năng cụ thể như sau: tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, định hướng phát triển công tác đào tạo, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác giảng dạy, học tập theo mục tiêu chiến lược phát triển chung toàn Trường, quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên toàn trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội của Trường; khai thác tiềm năng thư viện phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên (HSSV) trong nhà trường và là trung tâm lưu trữ thông tin văn hoá, khoa học- kỹ thuật của trường, Thư viện có chức năng tổ chức, xây dựng và quản lý vốn tư liệu văn hoá khoa học - kỹ thuật, góp phần tích cực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường và là nguồn bổ sung thông tin để phát triển sự nghiệp đào tạo.

2. Nhiệm vụ, Quyền hạn

1. Công tác đào tạo

a) Lập kế hoạch nghiên cứu, phát triển đào tạo hệ chính quy và không chính quy. Nghiên cứu xác định nhu cầu của đối tượng đào tạo, đề xuất, phát triển, đổi mới sản phẩm đào tạo có tính phù hợp nhằm đáp ứng được sự cạnh tranh, yêu cầu phát triển của xã hội;

b) Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường về việc lập hồ sơ xin mở ngành đào tạo mới và hồ sơ xin cấp chỉ tiêu đào tạo;

c) Phối hợp với các đơn vị đào tạo cùng xây dựng, đổi mới hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo;

d) Quản lý các chương trình đào tạo; lập biểu đồ kế hoạch giảng dạy hàng năm; quản lý sắp xếp tiến độ kế hoạch giảng dạy năm học, học kỳ; lập thời khóa biểu từng học kỳ, niên học;

e) Thường trực Hội đồng xét tốt nghiệp;

f) Thực hiện điều phối giảng đường, phòng học lý thuyết theo thời khóa biểu cho các đơn vị đào tạo của Trường;

g) Đối chiếu xác nhận giờ giảng cho các đơn vị đào tạo và giảng viên;

h) Quản lý hồ sơ HSSV, dữ liệu HSSV, dữ liệu điểm, bảng điểm gốc;

i) Nhập điểm vào phần mềm quản lý đào tạo;

k) Được thừa lệnh Hiệu trưởng cấp các loại giấy tờ sau: Bảng điểm HSSV, giấy xác nhận điểm, …;

l) Giải quyết thủ tục học vụ của HSSV: Chuyển trường, nhập trường, tạm nghỉ học, thôi học, chuyển bậc học, chuyển điểm,…;

m) Quản lý phôi bằng tốt nghiệp, làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo của Trường;

n) In các loại văn bằng, chứng chỉ trong toàn Trường, Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của HSSV khi có yêu cầu;

o) Cấp, phát các loại chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp, bản sao văn bằng của HSSV theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của Trường;

p) Tiếp nhận, xử lý đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo;

q) Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp và báo cáo về công tác đào tạo theo yêu cầu của cấp trên;

r) Lên kế hoạch và tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – An ninh;

s) Chủ trì lên kế hoạch tổ chức lễ khai giảng và lễ phát bằng tốt nghiệp;

t) Tổ chức tiếp nhận, bố trí sắp xếp HSSV trúng tuyển vào học các ngành theo quy định của Trường;

u) Chủ trì thực hiện liên kết đào tạo.

2. Công tác quản lý và khai thác thư viện

a) Nghiên cứu, đề xuất phương hướng chủ trương kế hoạch phát triển vốn tư liệu văn hoá khoa học phù hợp với nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu khoa học của trường, đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản vốn tài liệu;

b) Tổ chức cho cán bộ - giảng viên và HSSV của trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả các tư liệu do Thư viện quản lý: Phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng ngành, nghề khoa học- kỹ thuật; Xây dựng các biện pháp tra cứu để bạn đọc tìm tài liệu nhanh chóng; Thường xuyên bổ sung sách mới để kịp đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của Giảng viên, HSSV; Thông báo những tài liệu mới được bổ sung; Tổ chức các hình thức tuyên truyền về Thư viện để HSSV mới nhập học biết đến Thư viện;

c) Thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, cũng như các luận văn, luận án tốt nghiệp của Giảng viên và HSSV;

d) Phối hợp tốt về mặt nghiệp vụ với các Liên hiệp Thư viện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

DANH SÁCH TRƯỞNG PHÒNG VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG

 

Stt

Họ và Tên

Trình Độ

Chức Vụ

Email Liên Hệ

Mảng Phụ Trách Số Điện Thoại Liên Hệ

1

  Vũ Văn Đông

Thạc Sĩ

Trưởng phòng

dongvv@itc.edu.vn

Phụ trách chung công tác đào tạo 0908118808

2

  Huỳnh Lê Trường An

Cử nhân

Nhân viên

anhlt@itc.edu.vn

Kế hoạch đào tạo (Xếp thời khóa biểu, xếp phòng, …) 0902505450

3

  Phạm Thị Bích Chi

Cử nhân

Nhân viên

chiptb@itc.edu.vn

Công tác hành chính, xử lý học vụ, phát các loại chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp 0977753742

4

  Nguyễn Thị Mỹ Linh

Cử nhân

Nhân viên

linhntm@itc.edu.vn

Công tác quản lý điểm, xét tốt nghiệp 0908616964

5

  Nguyễn Phạm Mộng Thúy

Cử nhân

Nhân viên

thuynpm@itc.edu.vn

Thư viện 0983991827