1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai công tác liên quan đến lập kế hoạch – tài chính cho Hiệu trưởng với các chức năng cụ thể như sau: thực hiện quản lý công tác kế hoạch - tài chính của nhà trường; Giám sát việc sử dụng tài chính, thanh quyết toán theo quy chế chi tiêu và các văn bản khác của nhà trường sao cho phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước; Thực hiện công tác kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước; Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác thanh, quyết toán các khoản chi phí thường xuyên, không thường xuyên của nhà trường; Thực hiện công tác thu học phí lệ phí từ người học sao cho hiệu quả nhất.

2. Nhiệm vụ, Quyền hạn:

- Thực hiện quản lý công tác kế hoạch - tài chính của nhà trường

- Giám sát việc sử dụng tài chính, thanh quyết toán theo quy chế chi tiêu và các văn bản khác của nhà trường sao cho phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước

- Thực hiện công tác kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác thanh, quyết toán các khoản chi phí thường xuyên, không thường xuyên của nhà trường

- Thực hiện công tác thu học phí lệ phí từ người học sao cho hiệu quả nhất

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công.

 

DANH SÁCH TRƯỞNG PHÒNG VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG

 

stt

Họ tên

Chức vụ

Trình độ

Thông tin liên hệ (Email)

Mảng Phụ Trách

Số Điện Thoại Liên Hệ

  1.  

Huỳnh Thị Đức Trinh

Phụ trách phòng KHTC – Kế toán trưởng

Cử nhân

trinhhtd@itc.edu.vn

 

0989002806

  1.  

Tô Thị Thanh Nhàn

Thủ quỹ

Cử nhân

Nhanttt@itc.edu.vn

 

0989623179

  1.  

Huỳnh Nguyên Dung

Kế toán viên

Cử nhân

dunghn@itc.edu.vn

 

0908057481