1. Chức năng:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai công tác liên quan khảo thí – đảm bảo chất lượng – thanh tra cho Hiệu trưởng với các chức năng cụ thể như sau: quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác khảo thí và quản lý chất lượng đào tạo của trường; kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác Khảo thí

- Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo bài thi, nhập điểm và bàn giao điểm thi kết thúc học phần theo đúng quy chế của Bộ và quy định của Nhà trường;

- Tổng hợp, chọn đề thi, sao in, vào túi đề thi cho tất cả các học phần trong Trường;

- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí;

- Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy của các Bộ, ngành về công tác khảo thí;

- Xây dựng kế hoạch định kỳ, kiểm tra, đánh giá thực trạng, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra, đánh giá;

- Xây dựng kế hoạch hằng năm các hoạt động về công tác khảo thí;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý điểm thi đối với tất cả các bậc học và triển khai thực hiện;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi/đề thi hình thức tự luận, vấn đáp và trắc nghiệm;

- Xây dựng kế hoạch bố trí phòng thi, kế hoạch chấm thi, phân công cán bộ coi thi, giám sát thi kết thúc học phần các bậc học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và báo cáo các công việc có liên quan với cấp trên theo yêu cầu.

2.2.  Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

- Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, là thành viên thường trực các Hội đồng có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng trong trường;

-  Giúp việc cho Hội đồng Tự đánh giá của Nhà trường, là đầu mối tham mưu chỉ đạo tích lũy các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ có liên quan và lưu trữ các tài liệu tự đánh giá;

-  Tổ chức triển khai thực hiện chủ chương, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Bộ, Ngành; hình thành văn hóa chất lượng trong giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên của Nhà trường;

-  Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng định kỳ theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá;

-  Tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng đào tạo: Thăm dò sinh viên, doanh nghiệp, đánh giá giảng viên…căn cứ kết quả đánh giá, khảo sát lập kế hoạch cải tiến chất lượng;

-  Thực hiện 3 công khai, công bố chuẩn đầu ra trên website của Nhà trường, trên các phương tiện thông tin khác theo yêu cầu của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội;

-  Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

2.3.  Công tác thanh tra

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác thanh tra đào tạo hàng năm;

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của Trường;

- Thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy đúng quy định của giảng viên.

2.4.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

DANH SÁCH TRƯỞNG PHÒNG VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG

 

stt

Họ tên

Chức vụ

Trình độ

Thông tin liên hệ (Email)

Mảng Phụ Trách

Số Điện Thoại Liên Hệ

1.

Nguyễn Văn Thái

Trưởng phòng

Cử nhân

thainv@itc.edu.vn

Phụ trách chung:

  1. Khảo thí
  2. Công tác kiểm định chất lượng
  3. Công tác thanh tra

0918323880

2.

Bùi Văn Thuận

Nhân viên

Cử nhân

thuanbv@itc.edu.vn

Phụ trách mảng khảo thí; Thanh tra

0907091743