1. Chức năng

Phòng quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế là đơn vị tham vấn, xây dựng chương trình và triển khai công tác liên quan đến quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế với các chức năng cụ thể như sau:

- Thứ nhất, tham vấn, đề xuất, thực hiện các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Thứ hai, tham vấn, đề xuất, thực hiện các chương trình hợp tác liên kết đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thứ ba, tham vấn, đề xuất, thực hiện các vấn đề về khảo sát đánh giá chất lượng đào, nghiên cứu khoa học và ứng dụng sáng kiến, sản phẩm khoa học, công nghệ của sinh viên trường vào thực tiễn.

2. Nhiệm vụ

Trên cơ sở chức năng của đơn vị, Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Hợp tác quốc tế xác lập nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.1. Tham vấn, đề xuất, thực hiện các chương trình hợp tác với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Duy trì hợp tác với các doanh nghiệp đã hợp tác hiệu quả với nhà trường.

- Kết nối và mở rộng hợp tác với các Hội doanh nhân, Câu lạc bộ doanh nhân, doanh nghiệp.

- Tổ chức các Ngày hội phỏng vấn và tuyển dụng tại trường, tại doanh nghiệp.

- Tổ chức các sự kiện, hoạt động kết nối với doanh nghiệp.

- Vận động kinh phí cho Quỹ phát triển sinh viên, học bổng cho giảng viên, sinh viên trường.

- Phối hợp các đơn vị trong trường tổ chức các hoạt động liên quan.

2.2. Tham vấn, đề xuất, thực hiện các chương trình hợp tác liên kết đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, tổ chức giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Tổ chức các học phần, các hoạt động kiến tập, thực tập, học tập tại doanh nghiệp.

- Tổ chức các chương trình liên kết đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đào tạo, tổ chức giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Kết hợp với doanh nghiệp tổ chức các hoạt động học thuật, trải nghiệm cho sinh viên.

- Kết hợp với doanh nghiệp tổ chức các loại hình học thuật, trải nghiệm, kỹ năng … cho sinh viên tại trường.

- Kết hợp doanh nghiệp đào tạo và cung ứng nhân sự cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

- Liên kết tổ chức các khóa học ngắn hạn, các chuyên đề cho sinh viên, cho người có nhu cầu.

- Kết nối với các đơn vị giáo dục, đào tạo ngoài nước hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và phát triển sinh viên.

- Phối hợp các đơn vị trong trường tổ chức các hoạt động liên quan.

2.3. Tham vấn, đề xuất, thực hiện các vấn đề về khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng sáng kiến, sản phẩm khoa học, công nghệ của sinh viên trường vào thực tiễn.

- Kết nối các dự án khởi nghiệp cho sinh viên với doanh nghiệp, các đơn vị có nhu cầu.

- Thực hiện khảo sát và tham vấn chất lượng đào tạo của nhà trường và mức độ hòa nhập sau đào tạo của sinh viên trường.

- Hợp tác với doanh nghiệp trong việc chuyển giao khoa học công nghệ.

- Huy động nguồn lực phát triển, ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu của sinh viên vào thực tiển.

- Phối hợp các đơn vị trong trường tổ chức các hoạt động liên quan.

 

DANH SÁCH TRƯỞNG PHÒNG VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG

 

stt

Họ tên

Chức vụ

Trình độ

Thông tin liên hệ (Email)

Mảng Phụ Trách

Số Điện Thoại Liên Hệ

1.

 

 

 

 

 

 

2.