STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Nguyễn Thị Hồng Thoa Cử nhân ĐH Nhân viên Hành chính Nhân sự, Tiền Lương thoanth@itc.edu.vn

2

Nguyễn Thanh Lam

Cử nhân CĐ

Thư ký - VTHC

lamnt@itc.edu.vn

3

Trần Duy Tuyên

Kỹ thuật viên

Nhân viên

Cơ sở vật chất

tuyentd@itc.edu.vn

4

Trần Thị Thanh Tuyền

Cử nhân ĐH

Nhân viên Hành chính

tuyenttt@itc.edu.vn

5

Trần Nguyên Đán

Trung cấp

Nhân viên

dantn@itc.edu.vn

6

Trương Trần Anh Trung

Kỹ Sư CNTT

Nhân viên

trungtta@itc.edu.vn

7

Vũ Trọng Nhiệm

Trung  cấp

Nhân viên

nhiemvt@itc.edu.vn

8

Nguyễn Thu Hương

Khác

Tạp vụ

0985478736

9

Trương Thị Hồng

Khác

Tạp vụ

0946126517

10

Trần Thị Thanh Yến

Khác

Tạp vụ

0359426798

11

Lê Thị Kim Hải

Khác

Tạp vụ

0903473400

12

Nguyễn Anh Tuấn

Khác

Bảo vệ

0962363136

13

Trần Tuấn Anh

Khác

Bảo vệ

0907730723

14

Trần Thư Sinh

Khác

Bảo vệ

 

15

Bùi Kiên Cường

Khác

Bảo vệ

0933762356